پتوی صلح سامسونگ

با فرا رسیدن تابستان جنگ میان اعضای خانواده بر سر کولر شروع می شود: برخی احساس گرما و برخی نیز احساس سرما می کنند. برخی عرق می ریزند و برخی یخ می زنند. این مبارزه در طول شب با روشن و خاموش کردن کولر شدت می گیرد. به این ترتیب سامسونگ راه حلی عالی و تمام عیار را ارائه داد که دیگر با عمل به آن هیچ نیازی به جنگیدن در شب نیست. این “پتوی صلح” نیمی حالت لحاف و نیمی حالت پارچه راه راه نخی “pique” را دارد.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی